Ban Kỹ thuật Vật liệu & cơ khí xây dựng họp rà soát, kiện toàn Ban tổ chức năm 2024Các cuộc họp của Ban kỹ thuật

Ban Kỹ thuật Vật liệu & cơ khí xây dựng họp rà soát, kiện toàn Ban tổ chức năm 2024

Ngày 29/3/2023, Ban Kỹ thuật Vật liệu & Cơ khí xây dựng (Ban Kỹ thuật) đã tổ chức cuộc họp…

Hội nghị thường niên của Ban Kỹ thuật vật liệu và cơ khí xây dựng năm 2022Ban kỹ thuật

Hội nghị thường niên của Ban Kỹ thuật vật liệu và cơ khí xây dựng năm 2022

Chiều ngày 28/10/2022, Ban Kỹ thuật vật liệu và cơ khí xây dựng đã tổ chức Hội nghị thường niên…

Họp trực tuyến rà soát kiện toàn tổ chức của Ban Kỹ thuật & Cơ khí xây dựngCác cuộc họp của Ban kỹ thuật

Họp trực tuyến rà soát kiện toàn tổ chức của Ban Kỹ thuật & Cơ khí xây dựng

Ngày 08/04/2022, Ban Kỹ thuật Vật liệu & Cơ khí xây dựng (KTVLCKXD) đã tổ chức họp rà soát kiện…

Danh sách thành viênDanh sách thành viên

Danh sách thành viên

(Theo Quyết định số  982/QĐ-BXD ngày 14/9/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng) Stt Họ tên Chức vụ Cơ quan…

Hội nghị thường niên năm 2021Hội thảo hàng năm

Hội nghị thường niên năm 2021

Ngày 27/11/2021 Viện Vật liệu xây dựng (VIBM) đã tổ chức Hội nghị thường niên về lĩnh vực Tiêu chuẩn…

Kế hoạch hoạt động năm 2022Kế hoạch hàng năm

Kế hoạch hoạt động năm 2022

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 CỦA BAN KỸ THUẬT TƯ VẤN HỆ THỐNG TIÊU CHUẨN QUỐC GIA QUY CHUẨN…

Hội thảo “Hoàn thiện hệ thống TCVN về lĩnh vực vật liệu và cơ khí xây dựng – Thực trạng và Giải pháp”Hội thảo hàng năm

Hội thảo “Hoàn thiện hệ thống TCVN về lĩnh vực vật liệu và cơ khí xây dựng – Thực trạng và Giải pháp”

Ngày 28/11/2020 Viện Vật liệu xây dựng (VIBM) đã tổ chức Hội thảo “Hoàn thiện hệ thống TCVN về lĩnh…

Biểu mẫu Lý lịch KHCN chuyên giaCác biểu mẫu kê khai thông tin chuyên gia

Biểu mẫu Lý lịch KHCN chuyên gia

LÝ LỊCH KHOA HỌC CHUYÊN GIA TRONG NƯỚC 1. Họ và tên: 2. Năm sinh:                                                                                     3. Nam/Nữ: 4.  Học hàm:                                                             …