Danh sách thành viên

(Theo Quyết định số 1693/QĐ-BXD ngày 30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

Stt Họ tên Chức vụ Cơ quan công tác Chuyên môn Lĩnh vực phụ trách
1 PGS.TS. Lê Trung Thành Trưởng
Ban
Viện trưởng – Viện Vật liệu xây dựng Vật liệu,
bê tông
Phụ trách chung
2 TS. Hoàng Minh Đức Thành viên Giám đốc Viện Bê tông
Viện KHCNXD
Bê tông Vữa và bê tông
3 TS. Trần Bá Việt Thành viên Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Bê tông VN
Trưởng Ban TC Bê tông cốt thép TCVN/TC 71
Bê tông Vữa và bê tông
4 PGS.TS. Lương Đức Long Thành viên Nguyên Viện trưởng – Viện Vật liệu xây dựng Vật liệu,
xi măng
Xi măng, vôi
5 TS. Lưu Thị Hồng Thành viên Phó Viện trưởng – Viện Vật liệu xây dựng Vật liệu,
xi măng
Xi măng, vôi
6 TS. Nguyễn Thành Đông Thành viên Trưởng Bộ môn Silicat – Trường ĐHBK
Thành viên Ban KT: Sản phẩm Gốm xây dựng TCVN/TC 189
 Gốm sứ Gốm sứ XD
7 KS. Nguyễn Thế Hùng Thành viên Phó Chủ tịch-Hội Bê tông Việt nam
Trưởng ban TC Vật liệu chịu lửa TCVN/TC 33
Vật liệu Vật liệu chịu lửa
8 KS.Nguyễn Huy Thắng Thành viên Tổng Thư ký
Hiệp Hội kính và Thủy tinh VN
Kính
xây dựng
Kính xây dựng
9 PGS.TS. Nguyễn Phan Thiết Thành viên Trường Đại học Lâm nghiệp
Trưởng Ban KT Ván gỗ nhân tạo TC 89 và Gỗ kết cấu TC 165
Vật liệu gỗ Vật liệu gỗ
10 ThS. Nguyễn Văn Huynh Thành viên Phó Viện trưởng – Viện Vật liệu xây dựng Vật liệu polyme Thạch cao,
vật liệu lợp
11 PGS.TS. Phạm Ngọc Lân Thành viên Trường Đại học KHTN
Trưởng Ban KT Sơn và vec ni TC 35
Vật liệu polyme Sơn và véc ni
12 GS.TS Nguyễn Thị Bích Thủy Thành viên Đại học Công nghệ GTVT Vật liệu polyme Cao su, chất dẻo
13 GS.TS. Nguyễn Việt Anh Thành viên Viện trưởng – Viện KH & KT môi trường KT Hạ tầng Ống cấp thoát nước
14 TS. Bùi Danh Đại Thành viên Bộ môn VLXD, Đại học XD Vật liệu VLXD chung
15 GS.TS.Trương Quốc Thành Thành viên Bộ môn Cơ giới hóa -Trường Đại học xây dựng
Trưởng Ban KT Cần cẩu TC 96
Cơ khí
xây dựng
Máy và TB XD
16 TS. Ngô Tất Thắng Thành viên Phó Viện trưởng – Viện Nghiên cứu phát triển TC chất lượng (ISSQ) Máy
xây dựng
Máy và TB XD
17 TS. Nguyễn Hùng Minh Thành viên Viện KHCN Xây dựng Vật liệu
xây dựng
Bê tông
18 ThS. Nguyễn Minh Quỳnh Thư ký Ban Giám đốc TT Kiểm định VLXD
Viện Vật liệu xây dựng
Gốm sứ,
Thủy tinh
Gốm sứ XD