Biểu mẫu Lý lịch KHCN chuyên gia

LÝ LỊCH KHOA HỌC CHUYÊN GIA TRONG NƯỚC

1. Họ và tên:

2. Năm sinh:                                                                                     3. Nam/Nữ:

4.  Học hàm:                                                              Năm được phong:

     Học vị:                                                                  Năm đạt học vị:

5. Lĩnh vực nghiên cứu:

6. Chức danh nghiên cứu:                                         Chức vụ hiện nay:

7. Địa chỉ liên lạc:

    Địa chỉ:

    Điện thoại :

    Email:

8. Đơn vị công tác, nơi  làm việc của cá nhân:

    Tên đơn vị:

    Tên người đứng đầu:

    Địa chỉ:

    Điện thoại:                                     ; Fax:                              ; Website:

9. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt nghiệp
 
 
 
 
 
 

 

10. Trình độ ngoại ngữ (mỗi mục đề nghị ghi rõ mức độ: Tốt/Khá/TB)

TT Tên ngoại ngữ Nghe Nói Đọc Viết
1
2
3
 

 

11. Kinh nghiệm công tác

Thời gian

(từ năm … đến năm…)

Vị trí công tác Lĩnh vực chuyên môn Đơn vị công tác

 

12. Các kết quả, công trình KH&CN nghiên cứu  

Tên công trình

(bài báo, công trình…)

Tác giả

hoặc đồng tác giả

Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng)

Lĩnh vực nghiên cứu Năm công bố
Tạp chí quốc tế
Tạp chí quốc gia
Hội nghị quốc tế

 

13. Kinh nghiệm nghiên cứu, giảng dạy (nếu có) tại các Viện, trường đại học

Thời gian

(từ năm…đến năm…)

Vị trí Lĩnh vực chuyên môn Đơn vị

14. Giải thưởng, bằng khen, kết quả đào tạo

TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng thưởng
1
2
3
4

 

15. Kinh nghiệm công tác tại cơ sở sản xuất  

Thời gian

(từ năm … đến năm…)

Vị trí công tác Lĩnh vực chuyên môn Đơn vị công tác

 

16. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây

Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì Thời gian

(bắt đầu – kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có) Tình trạng

(đã nghiệm thu-xếp loại, chưa nghiệm thu)

       
       
 
 

17. Kinh nghiệm về quản lý, đánh giá KH&CN (số lượng các Hội đồng tư vấn, xét duyệt, nghiệm thu, đánh giá  các chương trình, đề tài, dự án KH&CN cấp Nhà nước  trong và ngoài nước đã tham gia trong 5 năm gần đây)

TT Hình thức Hội đồng Số lần
1
2
3

Tôi xác nhận những thông tin được ghi ở trên là hoàn toàn chính xác.

 

………., ngày ……. tháng ……. năm 20…          

 

XÁC NHẬN CỦA TỔ CHỨC NƠI LÀM VIỆC

(Nếu còn đang công tác)

KÝ TÊN