Ban Kỹ thuật Vật liệu & cơ khí xây dựng họp rà soát, kiện toàn Ban tổ chức năm 2024Các cuộc họp của Ban kỹ thuật

Ban Kỹ thuật Vật liệu & cơ khí xây dựng họp rà soát, kiện toàn Ban tổ chức năm 2024

Ngày 29/3/2023, Ban Kỹ thuật Vật liệu & Cơ khí xây dựng (Ban Kỹ thuật) đã tổ chức cuộc họp…