Dự kiến nội dung cuộc họp ban kỹ thuật Vật liệu & cơ khí xây dựng

Dự kiến nội dung họp Ban Kỹ thuật Vật liệu & Cơ khí xây dựng (Ban Kỹ thuật) thứ sáu,…

CV Đề xuất danh mục TCVN 2024Thông báo

CV Đề xuất danh mục TCVN 2024

>> Mời quý vị xem file chị tiết tại đây

Kế hoạch hoạt động năm 2022Kế hoạch hàng năm

Kế hoạch hoạt động năm 2022

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 CỦA BAN KỸ THUẬT TƯ VẤN HỆ THỐNG TIÊU CHUẨN QUỐC GIA QUY CHUẨN…

Biểu mẫu Lý lịch KHCN chuyên giaCác biểu mẫu kê khai thông tin chuyên gia

Biểu mẫu Lý lịch KHCN chuyên gia

LÝ LỊCH KHOA HỌC CHUYÊN GIA TRONG NƯỚC 1. Họ và tên: 2. Năm sinh:                                                                                     3. Nam/Nữ: 4.  Học hàm:                                                             …

Biểu mẫu kê khai Thông tin của chuyên giaCác biểu mẫu kê khai thông tin chuyên gia

Biểu mẫu kê khai Thông tin của chuyên gia

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc THÔNG TIN CHUYÊN GIA…