Forgot Password

Tin tức

Ban kỹ thuật

Hội nghị thường niên của Ban Kỹ thuật vật liệu và cơ khí xây dựng năm 2022

Hội nghị thường niên của Ban Kỹ thuật vật liệu và cơ khí xây dựng năm 2022

Chiều ngày 28/10/2022, Ban Kỹ thuật vật liệu và cơ khí xây dựng đã tổ chức Hội nghị thường niên…

Họp trực tuyến rà soát kiện toàn tổ chức của Ban Kỹ thuật & Cơ khí xây dựng

Họp trực tuyến rà soát kiện toàn tổ chức của Ban Kỹ thuật & Cơ khí xây dựng

Ngày 08/04/2022, Ban Kỹ thuật Vật liệu & Cơ khí xây dựng (KTVLCKXD) đã tổ chức họp rà soát kiện…

Danh sách thành viên

Danh sách thành viên

(Theo Quyết định số 1693/QĐ-BXD ngày 30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng) Stt Họ tên Chức vụ Cơ quan…

Tiêu chuẩn ngành được công bố, ban hành, hủy bỏ

Hội nghị thường niên của Ban Kỹ thuật vật liệu và cơ khí xây dựng năm 2022

Hội nghị thường niên của Ban Kỹ thuật vật liệu và cơ khí xây dựng năm 2022

Chiều ngày 28/10/2022, Ban Kỹ thuật vật liệu và cơ khí xây dựng đã tổ chức Hội nghị thường niên…

Họp trực tuyến rà soát kiện toàn tổ chức của Ban Kỹ thuật & Cơ khí xây dựng

Họp trực tuyến rà soát kiện toàn tổ chức của Ban Kỹ thuật & Cơ khí xây dựng

Ngày 08/04/2022, Ban Kỹ thuật Vật liệu & Cơ khí xây dựng (KTVLCKXD) đã tổ chức họp rà soát kiện…

Danh sách thành viên

Danh sách thành viên

(Theo Quyết định số 1693/QĐ-BXD ngày 30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng) Stt Họ tên Chức vụ Cơ quan…

Báo cáo

Hội nghị thường niên của Ban Kỹ thuật vật liệu và cơ khí xây dựng năm 2022

Hội nghị thường niên của Ban Kỹ thuật vật liệu và cơ khí xây dựng năm 2022

Chiều ngày 28/10/2022, Ban Kỹ thuật vật liệu và cơ khí xây dựng đã tổ chức Hội nghị thường niên…

Họp trực tuyến rà soát kiện toàn tổ chức của Ban Kỹ thuật & Cơ khí xây dựng

Họp trực tuyến rà soát kiện toàn tổ chức của Ban Kỹ thuật & Cơ khí xây dựng

Ngày 08/04/2022, Ban Kỹ thuật Vật liệu & Cơ khí xây dựng (KTVLCKXD) đã tổ chức họp rà soát kiện…

Danh sách thành viên

Danh sách thành viên

(Theo Quyết định số 1693/QĐ-BXD ngày 30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng) Stt Họ tên Chức vụ Cơ quan…