Forgot Password

Giới thiệu

BAN KỸ THUẬT TƯ VẤN HỆ THỐNG TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
QUY CHUẨN KỸ THUẬT LĨNH VỰC VẬT LIỆU VÀ CƠ KHÍ XÂY DỰNG
Giới thiệu chung

Ban Kỹ thuật Vật liệu & Cơ khí xây dựng được thành lập và hoạt động từ năm 2019 với 02 lần kiện toàn và điều chỉnh, bổ sung. Hiện nay, Ban Kỹ thuật hoạt động theo Quyết định số 892/QĐ-BXD ngày 14/9/20223 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Nhiệm vụ của Ban Kỹ thuật

  • Nghiên cứu, tư vấn hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật lĩnh vực vật liệu và cơ khí xây dựng theo định hướng, lộ trình được phê duyệt đến năm 2030;
  • Rà soát lại danh mục tiêu chuẩn cốt lõi lĩnh vực vật liệu và cơ khí xây dựng và Tư vấn xác định Danh mục tiêu chuẩn cốt lõi lĩnh vực VLXD để biên soạn theo lộ trình đã được phê duyệt;
  • Rà soát, sửa đổi, bổ sung Danh mục TCVN lĩnh vực vật liệu và cơ khí xây dựng; Tư vấn Danh mục tiêu chuẩn lĩnh vực vật liệu và cơ khí xây dựng cần biên soạn hàng năm theo định hướng;
  • Xem xét, góp ý cho các Dự án TCVN theo Danh mục của Bộ Xây dựng đã được phê duyệt .
  • Xem xét định hướng xây dựng, biên soạn TCVN lĩnh vực vật liệu và cơ khí xây dựng cho phù hợp;
  • Tham gia Hội đồng Tư vấn thẩm định đề cương chi tiết, nghiệm thu các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật theo yêu cầu.

Tình hình hoạt động của Ban kỹ thuật

Ban Kỹ thuật đã thống nhất phương thức hoạt động và thành lập 10 Tiểu ban, có phân công Trưởng Tiểu ban phụ trách theo các lĩnh vực chuyên môn và số lượng tiêu chuẩn phụ trách kèm theo.

Bảng 1. Phân công Tiểu Ban

TT Tiểu ban Trưởng Tiểu ban Nhóm vật liệu và số lượng
các TCVN
phụ trách
1 Xi măng, vôi và thạch cao PGS.TS. Lương Đức Long – Xi măng, Vôi
– Thạch cao xây dựng
2 Bê tông và vật liệu xây TS. Hoàng Minh Đức – Bê tông
– Viên xây, Vữa xây dựng
3 Kính xây dựng ThS. Nguyễn Huy Thắng – Kính xây dựng

– Vật liệu, phụ kiện cho kính

4 Gốm sứ xây dựng TS. NguyễnThành Đông – Gạch gốm ốp lát; Đá ốp lát
– Sứ vệ sinh; Phụ kiện Sứ vệ sinh
5 Vật liệu chịu lửa, cách nhiệt, chống cháy KS. Nguyễn Thế Hùng – Vật liệu chịu lửa;

– Vật liệu cách nhiệt;

– Vật liệu chống cháy

6 Vật liệu polymer trong XD PGS.TS. Phạm Ngọc Lân – Sơn và véc ni;

– Cao su, chất dẻo;

– Vật liệu hữu cơ khác

7 Vật liệu gỗ xây dựng PGS.TS. Nguyễn Phan Thiết – Vật liệu gỗ XD xây dựng
8 Vật liệu kỹ thuật hạ tầng GS.TS. Nguyễn Việt Anh – Ống và phụ kiện;

– Vật liệu cho hạ tầng khác

9 VLXD khác TS. Bùi Danh Đại – Vật liệu lợp;
– Vật liệu xây dựng khác
10 Máy, thiết bị xây dựng và sản phẩm kim loại PGS.TS. Trương Quốc Thành – Cơ khí xây dựng;
– Sản phẩm kim loại.

Ban Tiêu chuẩn Viện Vật liệu xây dựng

Ngoài ra, Viện Vật liệu xây dựng (Cơ quan thường trực của Ban Kỹ thuật) cũng đã thành lập Ban Tiêu chuẩn của Viện VLXD bao gồm 13 thành viên là các cán bộ của Viện VLXD (theo quyết định số 328/QĐ-VLXD ngày 18/9/2023 của Viện trưởng Viện Vật liệu xây dựng) có trách nhiệm hỗ trợ trực tiếp các hoạt động của các Tiểu ban theo lĩnh vực được phân công, phụ trách (theo Quyết định số 329/QĐ-VLXD ngày 18/9/2023 về việc Thành lập các Tiểu ban Tiêu chuẩn kỹ thuật Vật liệu & Cơ khí xây dựng).