Ban Kỹ thuật tư vấn hệ thống tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng về vật liệu & Cơ khí xây dựng họp thường kỳ tại Viện Vật liệu xây dựng

Toàn cảnh buổi họp của Ban Kỹ thuật tại VIBM.

Ngày 9/8/2023, Ban kỹ thuật tư vấn hệ thống tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng về Vật liệu & Cơ khí xây dựng (Ban Kỹ thuật) đã tổ chức cuộc họp thường kỳ (mở rộng) tại Viện Vật liệu xây dựng (VIBM). PGS.TS. Lê Trung Thành – Trưởng Ban Kỹ thuật chủ trì cuộc họp.

Cuộc họp lần này, có sự tham gia của các thành viên Ban Kỹ thuật và mở rộng thành phần bao gồm các thành viên thuộc các Tiểu ban. Tại buổi họp, các thành viên đã thảo luận và thống nhất một số nội dung chính như sau:

– Quyết định kiện toàn Ban Tiêu chuẩn Viện Vật liệu xây dựng; Quyết định kiện toàn các Tiểu ban.

– Hoàn thiện thông tin thành viên của Ban Kỹ thuật để cập nhật lên website của Ban.

– Rà soát danh mục tiêu chuẩn: Các Tiểu ban đã có rà soát tiêu chuẩn trên cơ sở file danh mục TCVN của Quyết định 390/QĐ-BXD ngày 12/05/2022 về Định hướng và Kế hoạch biên soạn, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn ngành xây dựng đến năm 2030; Đưa ra những sửa đổi, điều chỉnh, đối với các tiêu chuẩn vật liệu và cơ khí xây dựng cụ thể của từng Tiểu ban và Tiêu chuẩn còn chưa phù hợp giữa các Tiểu ban; Xem xét và kiến nghị bổ sung một số lĩnh vực, tiêu chuẩn chưa có trong Danh mục theo Quyết định 390/QĐ-BXD.

– Bổ sung Danh mục các TCVN dự kiến xây dựng năm 2024, 2025 để trình Bộ Xây dựng.

– Dự kiến Kế hoạch Hội nghị thường niên và nội dung chuyên đề năm 2023.

Sau phần thảo luận, Ban Kỹ thuật đã đưa ra một số kiến nghị, đề xuất và tư vấn với Bộ Xây dựng như sau: điểu chỉnh, bổ sung Quyết định số 390/QĐ-BXD; khi xem xét, phê duyệt Danh mục tiêu chuẩn cần cân đối, hài hòa giữa các lĩnh vực vật liệu cho từng năm; Đồng thời nên giao cho đơn vị biên soạn cũng là đơn vị soát xét nhằm đạt được tính thống nhất cao; Cần xem xét đến việc xã hội hóa công tác xây dựng tiêu chuẩn; Số lượng tiêu chuẩn cần xây dựng là rất lớn nên cần xem xét về phương pháp thực hiện công tác đề xuất, xây dựng, nghiệm thu và ban hành tiêu chuẩn hiệu quả hơn.

Ban Kỹ thuật sẽ tiếp tục thực hiện các hoạt động theo kế hoạch năm 2023, tăng cường hoạt động của các Tiểu ban để thực hiện các nội dung đã thảo luận nêu trên, góp phần kiện toàn tổ chức, giúp cho Ban Kỹ thuật phát triển ngày càng vững mạnh.

Một số hình ảnh khác tại buổi họp: