Họp trực tuyến rà soát kiện toàn tổ chức của Ban Kỹ thuật & Cơ khí xây dựng

Tại buổi họp, các chuyên gia đã thảo luận và thống nhất một số nội dung chính như sau:

– Rà soát, kiện toàn tổ chức của Ban Kỹ thuật và các Tiểu ban;

– Rà soát danh mục tiêu chuẩn hiện có theo từng lĩnh vực và điều chỉnh lộ trình sửa đổi, soát xét: Các Tiểu ban tiếp tục rà soát trên cơ sở file danh mục TCVN cần soát xét, xây dựng mới;

– Đề xuất danh mục các TCVN dự kiến xây dựng năm 2023;

– Ra mắt Website của Ban và các nội dung liên quan khác.

Phát biểu kết thúc buổi họp, PGS.TS. Lê Trung Thành cho biết: Ban sẽ thực hiện kế hoạch họp 6 lần/năm theo hình thức trực tuyến và trực tiếp để có thể phối hợp triển khai công việc tốt hơn. Qua đây, PGS.TS. Lê Trung Thành cũng gửi lời cảm ơn đến các thành viên của Ban đã tham dự đầy đủ để rà soát các hạng mục nêu trên góp phần kiện toàn tổ chức, giúp cho Ban KTVLCKXD phát triển bền vững.