Biểu mẫu Lý lịch KHCN chuyên giaCác biểu mẫu kê khai thông tin chuyên gia

Biểu mẫu Lý lịch KHCN chuyên gia

LÝ LỊCH KHOA HỌC CHUYÊN GIA TRONG NƯỚC 1. Họ và tên: 2. Năm sinh:                                                                                     3. Nam/Nữ: 4.  Học hàm:                                                             …

Biểu mẫu kê khai Thông tin của chuyên giaCác biểu mẫu kê khai thông tin chuyên gia

Biểu mẫu kê khai Thông tin của chuyên gia

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc THÔNG TIN CHUYÊN GIA…