Biểu mẫu kê khai Thông tin của chuyên gia

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG TIN CHUYÊN GIA

 

Họ tên:…………………………………… Ngày, tháng, năm sinh:……………….

Chức danh nghiên cứu: ……………………Học hàm/Học vị: ………………………

Chuyên môn/Chuyên ngành đào tạo:

Chức vụ: ……………….……………….……………….……………….……………..

Đơn vị công tác: ……………….……………….……………….……………………

Điện thoại: ……………….……………….……………….……………….…………..

Địa chỉ liên hệ: ……………….……………….……………….……………….………

……………….……………….……………….……………….……………………….

Địa chỉ Email: ……………….……………….……………….……………….……….

Số CMND/Thẻ căn cước công dân: ……………….……………….…………………

Số Tài khoản: ……………….……… Ngân hàng: ……………………………………….

Mã số thuế cá nhân: ……………….……………….……………….…………………..