Thông báo tuyển chọn, xét giao trực tiếp các nhiệm vụ KHCN cấp Bộ năm 2024

>> Xem file chi tiết tại đây.