Dự kiến nội dung cuộc họp ban kỹ thuật Vật liệu & cơ khí xây dựng

1. Rà soát, kiện toàn lại tổ chức (thành viên) của Ban Kỹ thuật và các Tiểu ban

– Điều chỉnh, bổ sung thành viên của Ban Kỹ thuật để trình Bộ Xây dựng ra Quyết định (Bổ sung Thông tin cá nhân (ảnh, lý lịch KH) của các chuyên gia để upload lên website).

– Điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Thành viên của các Tiểu ban và Ban Tiêu chuẩn Viện VLXD cho phù hợp và ra Quyết định.

2. Kế hoạch hoạt động của ban năm 2024

3. Rà soát, nghiên cứu và xem xét một số kiến nghị cụ thể để trình Bộ Xây dựng.

4. Tiếp tục rà soát lại danh mục tiêu chuẩn theo Quyết định 390/QĐ-BXD

– Các Tiểu ban tiếp tục rà soát trên cơ sở file danh mục TCVN của Quyết định 390, những TCVN cần soát xét, xây dựng mới, hủy bỏ.

– Định hướng xây dựng tiêu chuẩn theo từng lĩnh vực cụ thể

5. Thảo luận về Phương thức hoạt động của Ban

– Tăng cường hơn nữa sự phối hợp của các Tiểu ban và Ban Kỹ thuât;

– Các Thành viên của Ban Kỹ thuật cần đầu tư thêm thời gian cho hoạt động chung của Ban.

– Các Thành viên của Ban Tiêu chuẩn Viện VLXD cần tham gia tích cực, hiệu quả theo lĩnh vực được phân công phụ trách.

– Thống nhất phương thức hoạt động để đạt hiệu quả cao hơn.

                                                                                                                        Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2024

Ban Kỹ thuật Vật liệu cơ khí xây dựng