Dự kiến nội dung cuộc họp ban kỹ thuật Vật liệu & cơ khí xây dựng

Dự kiến nội dung họp Ban Kỹ thuật Vật liệu & Cơ khí xây dựng (Ban Kỹ thuật) thứ sáu,…